Seal of Excellence – ogłoszenie konkursu nr 2/1.1.1/2020

14.01.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania z UE. Na konkurs przeznaczyliśmy 50 mln PLN.

W ramach konkursu MŚP mają możliwość sfinansowania badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Te ostatnie są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, w trakcie której będzie istniała możliwość poprawy wniosku na podstawie uwag przekazanych przez NCBR. Elementem oceny będzie także spotkanie wnioskodawcy z panelem oceniającym wniosek. Kryteria oceny w ramach konkursu pozostają niezmienione względem jego poprzednich edycji.

W 2019 r. Komisja Europejska zmieniła nazwę konkursu SME Instrument (faza II) w programie Horyzont 2020 na EIC Accelerator. Z tego względu w konkursie NCBR dofinansowanie będą mogły uzyskać także te projekty ocenione pozytywnie w konkursie EIC Accelerator, które nie otrzymały dofinansowania, lecz zostały wyróżnione certyfikatem Seal of Excellence i będą mogły zostać zrealizowane w takim samym zakresie przedmiotowym jak w SME Instrument (faza II).

Konkurs jest podzielony na siedem rund, wnioski można składać od 14 lutego do 30 września 2020 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 2/1.1.1/2020 – Seal of ExcellenceProgram Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wstecz