Otwarcie naboru wniosków w konkursie GlobalStars

08.06.2020Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

GlobalStars – konkurs 2020

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Singapur (partner obowiązkowy), Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Data otwarcia naboru wniosków:

8 czerwca 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

15 października 2020 r., godz. 17.00 CET

Budżet NCBR: 4 mln zł

Dofinansowanie realizacji projektu GlobalStars przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu GlobalStars przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 EUR = 4,4333 zł

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs
tel.: +48 22 39 07 499
kom. 516-958-527
e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.: 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja Finansowania Projektów IV
Dział Finansowania Projektów

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach GlobalStars
Zał. 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Zał. 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do Wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 1a do Wykazu – Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
Zał. 2 do Wykazu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zał. 3 do Wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 4 do Wykazu - Oświadczenie podmiotu (z uwzględnieniem wszystkich jednostek gospodarczych powiązanych z danym przedsiębiorstwem ) o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
Zał. 5 do Wykazu - Wzór oświadczenia współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną /współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie
Zał. 6 do Wykazu - Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej
Zał. 7 do Wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
Zał. 8 do Wykazu - Oświadczenie o złożeniu dokumentów elektronicznie

Link do strony programu:

https://www.eurekanetwork.org/calls/globalstars-singapore-2020 
https://www.eurekanetwork.org/countries/poland/globalstars 

Link do wypełnienia Eureka Project Form:

https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp 
Instrukcja obsługi platformy dla wnioskodawców


Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wzory-dokumentow/ 

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach GlobalStars:

Projekty GlobalStars to projekty współpracy międzynarodowej z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru. W każdym projekcie musi więc uczestniczyć obowiązkowo jeden podmiot z Singapuru i jeden zarejestrowany na terytorium RP. Ewentualni kolejni partnerzy zagraniczni muszą wywodzić się z następujących krajów/regionów:

Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania

Pozostałe kraje zrzeszone w EURECE, ale niebędące uczestnikami naboru GlobalStars z Singapurem, mogą wziąć w nim udział, jednak wyłącznie na zasadzie samofinansowania. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w GlobalStars ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty GlobalStars z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:

  • pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
  • EUREKA Project Form;
  • kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.
Wstecz