Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza

09.07.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

Spośród złożonych 281 wniosków o dofinansowanie projektów, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych, do oceny skierowano 268 wniosków, 11 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a 2 wnioski zostały wycofane.

Lista wniosków z pozytywną weryfikacją warunków formalnych

Wstecz