Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

21.07.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w II rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych w 32 wnioskach złożonych w konkursie, po uwzględnieniu korekt i uzupełnień, do etapu oceny zostało skierowanych 28 wniosków.

Wstecz