Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Poddziałania 4.1.1 POIR – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

13.11.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w II rundzie konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Poddziałania 4.1.1 POIR – Wspólne Przedsięwzięcie INGA.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski zawierające braki formalne lub oczywiste omyłki podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania informacji.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych 22 złożonych wniosków w II rundzie konkursu, po uwzględnieniu korekt i uzupełnień, do etapu oceny zostało skierowanych 18 wniosków.

Lista wniosków z pozytywną weryfikacją warunków formalnych

Wstecz