Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w drugiej rundzie naboru, trwającej od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r., w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 „szybka ścieżka”

19.08.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 12 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została pierwsza część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach drugiej rundy konkursu trwającej od 1 do 31 maja 2019 r. W ramach drugiej rundy wpłynęły 133 wnioski.

Na dzień 9 sierpnia 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 46 wniosków realizowanych samodzielnie przez MŚP, konsorcja MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie MŚP. Na częściowej liście projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzonej w dniu 19 sierpnia 2019 r. do dofinansowania wybranych zostało 17 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 151 576 873,09 PLN. 27 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania. 2 projekty zostały wycofane na etapie oceny merytorycznej.

Po zakończeniu oceny pozostałych wniosków o dofinansowanie złożonych w drugiej rundzie sporządzona zostanie zbiorcza lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania uwzględniająca wszystkie projektu poddane ocenie w bieżącej rundzie.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – DRUGA RUNDA_MŚP_pierwsza częściowa

Wstecz