Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund Spółka Akcyjna

04.12.2018


Działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu NCBR Investment Fund S.A., w związku z uchwałą nr 1/2018 Rady Nadzorczej NCBR Investment Fund S.A. w organizacji z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund S.A., z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.), Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund S.A.

1)  
Zgłoszenia kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:

 • przesłać pocztą na adres spółki NCBR Investment Fund S.A. w organizacji: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,

lub

 • złożyć w siedzibie spółki NCBR Investment Fund S.A. w organizacji, pod adresem:

       ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w sekretariacie na 3 piętrze w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16:15 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: +22 39 07 200.

2)   Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do spółki NCBR Investment Fund S.A. w organizacji w terminie do 31 grudnia 2018 r., przy czym odpowiedzialność za działania/zaniechania operatora pocztowego ponosi kandydat.

3)   Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund S.A.

4)   Kandydaci powinni spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.). Treść ww. przepisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5)   Kandydat powinien posługiwać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie i posiadać doświadczenie w sektorze finansowym.

6)   Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami handlowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej oraz zasad ładu korporacyjnego.

7)   Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności NCBR Investment Fund S.A.

8)   Do zgłoszenia kandydaci zobowiązani są dołączyć:życiorys (CV) oraz list motywacyjny zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;

 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia do 30 dni przed datą złożenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

9)   Odpisy lub kserokopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata poprzez złożenie na każdej stronie dokumentu własnoręcznego podpisu pod tekstem poświadczam za zgodność z oryginałem oraz opatrzenie powyższego datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

10)   W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty (stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów np. referencje, rekomendacje, certyfikaty)

11)   Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów w terminie miesiąca od zakończenia postępowania.

12)   Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

13)   Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

14)   Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona NCBR Investment Fund S.A. w organizacji do dnia 2 stycznia 2018 r., nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, w siedzibie NCBR Investment Fund S.A. w organizacji.

15)   Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej). Jednocześnie, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji zastrzega sobie prawo do zaproszenia do rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów.

16)   Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 9 stycznia 2018 r. w siedzibie NCBR Investment Fund S.A. w organizacji. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

17)   Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

18)   Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o sektorze, w którym ma działać spółka NCBR Investment Fund S.A.;
 • wizja prowadzenia spraw i rozwoju spółki NCBR Investment Fund S.A. oraz kluczowe założenia strategii działania spółki;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub udziałem państwowej osoby prawnej;
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej;
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej;
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations.

19)   Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

20)   Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund S.A. w organizacji poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

21)   Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej NCBR Investment Fund S.A. w organizacji, na adres NCBR Investment Fund S.A. w organizacji.

22)   Akt założycielski spółki NCBR Investment Fund S.A. dostępny jest dla kandydatów do wglądu w siedzibie spółki NCBR Investment Fund S.A. w organizacji w terminie do 31 grudnia 2018 r., po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel. +22 39 07 200.22)  

23)   Z Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu zostaną zawarte umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.


Rada Nadzorcza spółki NCBR Investment Fund S.A.  w organizacji


Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu NCBR Investment Fund S.A. Art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.):

Art. 22. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniającw szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającegow spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.” 

Wstecz