Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

06.04.2020

Dokumentacja dla konkursu 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy:

ZASADY KONKURSU

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja z 04.06.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR
 9. Wzór oświadczenia – zgoda na ePUAP (nowy dokument)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacja na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

          LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 5/1.1.1/2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska


DOKUMENTY DODATKOWE

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Kalkulator EPC
 9. Wykaz czasopism MNISW (aktualizacja z 04.06.2020 r.)
 10. Klasyfikacja MAE
 11. Poziomy gotowości technologicznej
 12. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 13. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 14. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 15. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 16. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 17. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu  do obsługi systemu SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie SL2014.

KONTAKT
Pytania dotyczące konkursu można kierować:

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 03.06.2020 r.)
Wykaz czasopism MNiSW (wersja archiwalna, obowiązująca do dnia 17.12.2019 r.)

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl